Pensioen communicatie wordt de komende jaren voor bedrijven een van de belangrijkste pijlers. Door de vergrijzing gaan meer werknemers met pensioen en zien jongere werknemers steeds meer het belang van een goede pensioenregeling in. Maar hoe geeft u uw werknemers een eenvoudig inzicht in hun pensioen? Laater helpt u bij het begrijpelijk maken van deze ingewikkelde materie.

 

Verregaande zorgplicht voor de werkgever

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie, gelden voor werkgevers zware impliciete verplichtingen op het gebied van pensioenen. Voor werkgevers is het – bezien vanuit hun zorgplicht naar hun werknemers – van groot belang deze nieuwe verplichtingen goed te kennen. Zij dienen – volgens de Stichting van de Arbeid – een “spilfunctie” dienen te vervullen bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van hun werknemers.

Ook hebben werkgevers een informatieplicht aan hun werknemers over de inhoud (dus toezeggingen, rechten en plichten, aanspraken etc.) van de pensioenregeling. Verplichtingen die van toepassing zijn op iedere pensioenregeling. Ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een –verzekeraar of een PPI.

Binnen deze pensioencommunicatie staan bovendien de persoonlijke omstandigheden van de werknemers centraal. Veelal op individueel niveau. Denkt u hierbij – onder andere – aan echtscheiding, ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, samenwonen. Maar ook eerder stoppen met werken, langer doorwerken, deeltijdpensioen, uitruilpensioen, en effecten hoog/laag pensioen, vallen onder de werking van de informatieverplichting.

En al deze informatie dient correct, evenwichtig en vooral ook duidelijk voor de werknemers te zijn.

Een voor werkgevers – als niet-pensioendeskundigen – nagenoeg onmogelijke ‘opdracht’ van de wetgever. Waarbij het aansprakelijkheidsrisico, dat voortvloeit uit hun zorgplicht, voor werkgevers zeker serieus te noemen is.

Beantwoorden pensioenvragen

De Wet Pensioencommunicatie heeft er voor gezorgd dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers duidelijk te informeren over hun (collectieve) pensioenregeling. Laater helpt bij het oplossen en beantwoorden van pensioenvragen, zoals bij in- of uitdiensttreding, waardeoverdracht en echtscheidingen. Maar ook omtrent de keuzes bij aanstaande pensionering: geheel of gedeeltelijk met pensioen, een gelijkblijvende uitkering of niet en wat als de AOW- en pensioenleeftijd niet netjes op elkaar aansluiten?
Om werknemers hierover juist te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u als werkgever zelf goed inzicht heeft in de stand van zaken en de huidige wet- en regelgeving omtrent pensioenregelingen. Laater helpt u daar bij.

Leren communiceren

Goede, heldere communicatie zorgt er tevens voor dat werknemers meer waardering krijgen voor hun (dure) pensioenregeling. Daarnaast verschuiven veel pensioenregelingen van een gegarandeerde middelloonregeling naar een niet-gegarandeerde beschikbare premieregeling. Hoe communiceert u deze vergroting van risico’s naar uw werknemers en hoe legt u deze risico’s aan hen uit?
Laater helpt werkgevers en HRM-afdelingen met het inzichtelijk maken van de pensioenregelingen en de wijze waarop deze gecommuniceerd kunnen worden naar werknemers. Goed ingelicht personeel heeft vaak meer waardering voor de (collectieve) pensioenregeling én voor de arbeidsvoorwaarden gesteld door de werkgever.